fbpx

Algemene Voorwaarden van MFP Education BV

Artikel 1: Algemeen

Welkom op de website van MFP Education BV. Deze website wordt beheerd door MFP Education BV. In deze tekst verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar MFP Education. De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met eventuele bijlagen waarnaar wordt verwezen, inclusief, maar niet beperkt tot, het privacybeleid en de disclaimer (gezamenlijk de “Gebruiksvoorwaarden” genoemd), beheren uw toegang tot en gebruik van MyFitnessProgram (de “Website”).

Door toegang te verkrijgen tot, te browsen of gebruik te maken van de inhoud op de Website (de “Diensten”), erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid en de disclaimer) heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. U gaat ermee akkoord dat de Gebruiksvoorwaarden, in combinatie met uw gebruik van de Diensten, dezelfde juridische kracht en werking hebben als een schriftelijke overeenkomst met uw handtekening en voldoen aan alle wetten die een schriftelijke handtekening vereisen. Bovendien stemt u ermee in dat u de geldigheid, afdwingbaarheid of toelaatbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden niet zult betwisten op grond van het feit dat deze elektronisch zijn verzonden of gemachtigd. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet openen of gebruikmaken van de Diensten. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Diensten begint te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die de Website bezoeken, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud.
Houd er rekening mee dat de Diensten alleen worden aangeboden aan gebruikers van 14 jaar of ouder. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet. Als u niet aan deze vereiste voldoet, mag u de Diensten niet gebruiken of toegang verkrijgen tot de Diensten.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, software, enz., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan MFP Education BV. Gebruikers mogen deze inhoud niet kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, of op enige andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MFP Education BV.

Artikel 3: Verbod op het creëren van gelijksoortige producten

Het is de gebruiker verboden om een product te maken dat sterk lijkt op of afgeleid is van de producten van MFP Education en dit vervolgens te verkopen. Dit verbod omvat ook het aanzetten van vrienden, kennissen of familie tot het creëren van een dergelijk product. Bij schending van dit verbod, stemt de gebruiker ermee in om een boete te betalen aan MFP Education, het bedrag hiervan zal bepaald worden door MFP Education. Door het aankopen van onze producten, gaat u akkoord met deze voorwaarde.

Artikel 4: Sancties bij schending van intellectuele eigendomsrechten

Bij schending van de intellectuele eigendomsrechten van MFP Education BV, bijvoorbeeld door ongeoorloofde distributie van onze producten en diensten, stemt de gebruiker ermee in een boete te betalen aan MFP Education BV. Het exacte bedrag van deze boete zal worden bepaald door MFP Education BV, rekening houdend met de ernst van de schending en de geleden schade.

Artikel 5: Affiliates

MyFitnessProgram maakt gebruik van affiliate partners voor marketingdoeleinden. Echter, MFP Education BV neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onrealistische verwachtingen die door deze partners kunnen worden gecreëerd.

Artikel 6: Geen medisch of professioneel fitnessadvies

De inhoud van deze Website, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingsmateriaal, video-informatie en ander materiaal dat op deze Website wordt vermeld, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. De inhoud van deze Website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel gezondheids- of medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor vragen over uw gezondheid of medische aandoening. U mag professioneel medisch advies niet negeren of vertraging oplopen bij het zoeken hiervan op basis van iets wat u hebt gezien, gelezen of gehoord op deze Website.

Artikel 7: Resultaten

MyFitnessProgram maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten om programma’s te ontwikkelen die de beste kans op resultaten bieden. Echter, wij kunnen geen resultaten garanderen, omdat elk individu uniek is en de resultaten variëren op basis van een veelvoud aan factoren, waaronder genetische achtergrond, inspanning en toewijding.

Daarom wordt er geen garantie geboden dat gebruikers van onze producten en diensten specifieke resultaten zullen bereiken. Gebruikers die de programma’s niet volledig volgen, verminderen verder de kans op het bereiken van de gewenste resultaten.

Artikel 8: Terugbetalingen

Gezien de aard van onze producten en diensten, zijn terugbetalingen niet mogelijk nadat de producten zijn gebruikt, zelfs als de gebruiker geen resultaten heeft bereikt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden, hun onderwerp of totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan uit deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

Artikel 10: Externe links

Deze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites die wij niet beheren, exploiteren of controleren. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, materialen, diensten of andere informatie die zich op of toegankelijk is vanaf een andere website. Noch wij, noch een van onze filialen onderschrijven, garanderen of maken enige verklaringen of garanties met betrekking tot enige andere website, of enige inhoud, materialen, diensten of andere informatie die zich op of toegankelijk is vanaf dergelijke websites, of de resultaten die u kunt verkrijgen door gebruik te maken van dergelijke websites. Als u besluit om toegang te krijgen tot een andere website die is gelinkt aan deze Website, doet u dit volledig op eigen risico.

Enige links naar andere websites die worden beheerd door derden, vormen geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring door MyFitnessProgram® van de inhoud, beleid of praktijken van dergelijke gelinkte sites. MyFitnessProgram® beheren, controleren of onderhouden geen gelinkte sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid, inhoud, beveiliging, beleid of praktijken. Links naar andere sites worden uitsluitend ter uw gemak aangeboden en u bezoekt ze geheel op eigen risico.

Artikel 11: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

MFP Education BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment van publicatie op onze website.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

Hoewel u de meeste Diensten kunt gebruiken zonder u te registreren, vereisen bepaalde Diensten dat u zich registreert op de Website om ze naar behoren te kunnen gebruiken. Als u ervoor kiest om zich te registreren op de Website of toegang te krijgen tot bepaalde Diensten, kan het zijn dat u bepaalde persoonlijke informatie moet verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres.

Artikel 13: Elektronische communicatie

Wanneer u deze Website bezoekt, zich bij ons registreert of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op deze Website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten voor schriftelijke communicatie. U stemt ermee in dat wij e-mails naar u kunnen sturen om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of toevoegingen aan deze Website, over onze producten of diensten, of voor andere doeleinden die wij passend achten.

Artikel 14: Juistheid van informatie

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van enige informatie op deze Website. Bijvoorbeeld, producten die op de Website worden vermeld, kunnen niet beschikbaar zijn, kunnen verschillende kenmerken hebben dan vermeld en/of kunnen een andere prijs hebben dan vermeld op de Website.

Bovendien kunnen wij wijzigingen aanbrengen in informatie over prijzen en beschikbaarheid zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel wij er gewoonlijk naar streven bestellingen per e-mail te bevestigen, betekent de ontvangst van een e-mailbevestiging van een bestelling niet dat wij uw bestelling accepteren, onze bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen, of een garantie dat u de producten ontvangt die u hebt gekocht. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, om de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken en/of de service aan een klant te weigeren. We kunnen ook verificatie van uw persoonlijke informatie vereisen voordat we een bestelling die u bij ons plaatst accepteren en/of verzenden.

Artikel 15: Toelaatbaar en verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om deze Website te gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Om anderen op te roepen om onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen;
 • Om inbreuk te maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, voorschriften of wetten;
 • Om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • Om te pesten, misbruiken, beledigen, schade toe te brengen, belasteren, te beledigen, te discrimineren op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, nationaliteit, lichaamsbeeld of handicap;
 • Om valse of misleidende informatie in te dienen;
 • Om virussen of andere schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Diensten of de Website kan beïnvloeden;
 • Om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;
 • Om te spammen, te vissen, te farmen, te voorwendselen, te spideren, te crawlen of te schrapen;
 • Voor enig obsceen of immoreel doel; of
 • Om de beveiligingsfuncties van de Diensten of de Website te verstoren of te omzeilen.

Bovendien is het verboden om de beveiligingsmaatregelen van de Diensten te schenden of te proberen te schenden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het proberen te verkennen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste toestemming;
 • Het proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, overbelasting, “flooding”, “mail bombing” of “crashing”;
 • Het verzenden van ongevraagde e-mails of commerciële elektronische berichten, inclusief promoties en/of advertenties van producten of diensten;
 • Het vervalsen van een TCP/IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in een e-mail of nieuwsgroepbericht; of
 • Het kapen van alle of een deel van de inhoud van de Diensten, het verwijderen of wijzigen van enige inhoud van de Diensten, het weergeven van pop-upberichten of advertenties, het uitvoeren of weergeven van deze Diensten of enige inhoud van de Diensten in frames of via soortgelijke middelen op een andere website, of het koppelen aan de Diensten of een pagina binnen de Diensten, zonder onze specifieke schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten of deze Website of een deel daarvan op te schorten of te beëindigen als u een van de bovenstaande verboden gebruikt of als u niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden, inbreuk maakt op het auteursrecht, of om welke andere reden dan ook.

Artikel 16: Aansprakelijkheidsbeperking

MFP Education BV, noch haar directeurs, werknemers of partners, zijn aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door uw gebruik van de Diensten of de Website. Dit geldt ook voor indirecte, toevallige, speciale, gevolg- of bestraffende schade, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies van winst, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen, als gevolg van (i) uw toegang tot of gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten; (ii) gedrag of inhoud van derden op de Diensten; (iii) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw transmissies of inhoud, hetzij gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere juridische theorie.

Artikel 17: Vrijwaring

U gaat ermee akkoord MFP Education BV en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeurs, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

Artikel 18: Severabiliteit

In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze bepaling toch afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare deel worden beschouwd als gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet worden beïnvloed.

Artikel 19: Volledige overeenkomst

De verzuimen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en elk beleid of operationele regels die door ons op deze Website of met betrekking tot de Dienst worden gepost, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons, en regelen uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Artikel 20: Gegevensbeveiliging

MFP Education BV neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

Artikel 21: Duur en verlenging van het abonnement

 • Het Fitness Blueprint-abonnement heeft standaard een looptijd van één jaar.
 • Aan het einde van de contractperiode wordt het abonnement automatisch en stilzwijgend verlengd voor nog een jaar, tenzij schriftelijk of per e-mail door de klant wordt opgezegd.
 • Na de initiële periode van één jaar kan de klant het abonnement op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

Artikel 22: Betalingsregeling en domiciliëring

 • Klanten hebben de volgende opties voor de betaling van het Fitness Blueprint-abonnement:
  – Betaling van het volledige bedrag in één keer.
  – Maandelijkse aflossing via domiciliëring.
  – Kwartaalaflossing via domiciliëring.
 • Ongeacht of klanten kiezen voor een maandelijkse of kwartaalaflossing, verbinden zij zich ertoe het volledige jaarbedrag te betalen. Het is niet toegestaan de domiciliëring stop te zetten voordat het volledige jaarbedrag is voldaan.
 • Als de klant de betalingen via domiciliëring niet nakomt, behoudt MFP Education BV zich het recht voor om het volledige resterende bedrag onmiddellijk op te eisen en/of administratieve kosten en wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Het intrekken van de domiciliëring, in strijd met de bovenstaande voorwaarden, ontheft de klant niet van de plicht om het volledige jaarbedrag te betalen. MFP Education BV behoudt zich het recht voor om het resterende bedrag via andere wettelijke middelen te innen.

Artikel 23: Beëindiging van de dienst

MFP Education BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze diensten te beëindigen als gebruikers onze gebruiksvoorwaarden schenden. In dergelijke gevallen zullen gebruikers voorafgaand niet worden geïnformeerd over de beëindiging.

Artikel 24: Beëindiging van cursus

MFP Education BV behoudt zich het recht voor om elke cursus of programma te beëindigen op elk moment naar eigen inzicht. In het geval van dergelijke beëindiging zal MFP Education BV de bijbehorende video’s van de cursus op YouTube uploaden. Echter, de app waar de cursus eerder beschikbaar was, zal niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. MFP Education BV is niet verplicht tot het verstrekken van enige vergoeding of compensatie aan de gebruiker en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vergoeding of claims als gevolg van de beëindiging.

Artikel 25: Ambassadeurs en Affiliate Commissies

 • Ambassadeursprogramma: Wij werken samen met ambassadeurs die ons helpen onze producten en/of diensten te promoten. Deze ambassadeurs kunnen in aanmerking komen voor een commissie voor elke verkoop die via hun unieke affiliatielink tot stand komt.
 • Commissieclaims: In het geval dat twee of meer ambassadeurs een commissie claimen op dezelfde verkoop, wordt de commissie toegekend aan de ambassadeur wiens cookie het laatst is geregistreerd op het apparaat van de eindklant vóór de voltooiing van de aankoop.
 • Geen Dubbele Commissies: Wij betalen geen dubbele commissies uit. Als er een geschil ontstaat over wie recht heeft op de commissie voor een bepaalde verkoop, behouden wij ons het recht voor om de definitieve beslissing te nemen.
 • Vrijwaring van Aansprakelijkheid: Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor geschillen, claims of andere kwesties die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het toekennen van commissies binnen ons ambassadeursprogramma. Ambassadeurs stemmen ermee in ons te vrijwaren van enige aansprakelijkheid of claim die voortvloeit uit dergelijke geschillen.

Artikel 26: Cookiesbeleid

MFP Education BV maakt gebruik van cookies op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van de website, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 27: 100% Succes Garantie

Bij MFP Education BV geloven we in de effectiviteit van onze cursussen en programma’s. Daarom bieden wij een 100% Succes Garantie aan onze gebruikers. Deze garantie houdt in dat als een gebruiker na het volgen van onze cursus geen meetbare progressie heeft geboekt, ze in aanmerking komen voor een terugbetaling onder de volgende voorwaarden:

 1. Kennis Test: Om in aanmerking te komen voor de 100% Succes Garantie, moet de gebruiker 10 willekeurige vragen uit de cursus correct kunnen beantwoorden. Deze kennis test is bedoeld om te verifiëren dat de gebruiker actief deelnam aan de cursus.
 2. Volledige Participatie: De gebruiker mag geen enkele training of module van de cursus hebben overgeslagen. Dit wordt gemonitord via onze app-software, die de voortgang van de gebruiker bijhoudt.
 3. Progressie Tracker: De gebruiker moet gedurende een periode van één jaar hun gewicht en calorie inname bijhouden in onze MFP tracking sheet.

Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan en de gebruiker geen meetbare progressie heeft geboekt, heeft de gebruiker recht op een volledige terugbetaling van het cursusgeld. Om aanspraak te maken op de garantie, moet de gebruiker binnen 14 dagen na het eerste jaar contact opnemen met onze klantenservice en de vereiste documentatie verstrekken om hun deelname en inspanning te verifiëren.

Let op: Deze garantie geldt niet als de gebruiker de cursus niet serieus heeft gevolgd, trainingen heeft overgeslagen of de voortgang niet heeft bijgehouden zoals vereist. We moedigen al onze gebruikers aan om actief deel te nemen, hun voortgang bij te houden en vragen te stellen om het maximale uit de cursus te halen.

Aanvulling op Artikel 27: Definitie van Progressie

Bij MFP Education BV willen we benadrukken dat we een breed begrip hanteren van wat wij verstaan onder “progressie” binnen onze 100% Succes Garantie. Progressie omvat niet alleen specifieke hoeveelheden gewichtsverlies of spiergroei, maar ook andere belangrijke aspecten van gezondheid en fitheid.

Daarom definiëren we progressie als volgt:

 1. Gewichtsverlies: Voor gebruikers die streven naar gewichtsverlies, wordt progressie gemeten door een aantoonbare vermindering van hun lichaamsgewicht gedurende de periode van één jaar.
 2. Spieropbouw: Voor gebruikers die zich richten op spieropbouw, wordt progressie bepaald door een aantoonbare toename in spiermassa en -kracht. Dit kan worden gemeten door middel van prestatieverbetering bij oefeningen en toenemende kracht bij specifieke spiergroepen.
 3. Krachttoename: Progressie omvat ook het sterker worden bij het uitvoeren van oefeningen. Dit kan zich uiten in het verhogen van het gewicht waarmee oefeningen worden uitgevoerd, het verbeteren van het aantal herhalingen dat kan worden gedaan, of het bereiken van persoonlijke fitnessdoelen.

Bij MFP Education BV begrijpen we dat ieder individu uniek is en dat genetische factoren een aanzienlijke rol kunnen spelen in hoe snel iemand zichtbare resultaten behaalt. We willen benadrukken dat de snelheid van progressie van persoon tot persoon kan variëren, zelfs als ze dezelfde inspanningen leveren en dezelfde richtlijnen volgen.

Dit komt doordat genetische factoren, metabolisme, hormonale balans en andere biologische kenmerken van persoon tot persoon verschillen. Sommige mensen kunnen snel veranderingen in hun lichaam zien, terwijl anderen wat meer geduld moeten hebben voordat ze vergelijkbare resultaten opmerken. Dit is volkomen normaal en geen reden tot ontmoediging.

We willen benadrukken dat het behalen van uw gezondheids- en fitnessdoelen een reis is, en geen race. Het is belangrijk om geduldig te zijn en te focussen op de positieve veranderingen die zich van binnen voordoen, zelfs als ze niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Ons streven naar meetbare progressie is niet bedoeld om gebruikers onder druk te zetten, maar eerder om hen aan te moedigen actief deel te nemen en consistent te blijven in hun inspanningen. Het is onze overtuiging dat door vastberadenheid, toewijding en een gezonde levensstijl, iedereen uiteindelijk de gewenste resultaten kan bereiken, zelfs als dit in verschillende tempo’s gebeurt.

Onthoud dat uw gezondheid en welzijn op de lange termijn het belangrijkste zijn, en het nastreven van een gezonde levensstijl is een waardevolle prestatie op zich. We zijn er om u te ondersteunen op uw reis naar een gezonder en fitter leven, ongeacht hoe lang het ook mag duren.

HET LICHAAM VAN JE DROMEN START HIER…

Download de “Makkelijkste Afval Formule” en ontdek de sleutels naar jouw droomlichaam! 🔑

MFP Logo
MFP. ALLES WAT JE NODIG HEBT.

Onze droom? Jou begeleiden naar een blijvend fitter en sterker leven. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om zich goed te voelen in zijn of haar eigen lichaam.

menu
contact

Let op: De auteur van deze site houdt zich niet bezig met het geven van professioneel advies of diensten aan de individuele lezer. De ideeën, procedures en suggesties in dit werk zijn niet bedoeld als vervanging voor het raadplegen van uw arts. Alle zaken betreffende uw gezondheid vereisen medisch toezicht. De auteur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade die zou voortvloeien uit informatie of suggesties in deze blog. U, als lezer van deze website, bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en gezondheidszorg. Uw resultaten kunnen variëren. Getuigenissen en gebruikte voorbeelden zijn uitzonderlijke resultaten en zijn niet bedoeld om te garanderen, beloven, vertegenwoordigen en/of verzekeren dat iemand dezelfde of soortgelijke resultaten zal bereiken. Fitnessschemakopen® mag niet worden gekopieerd of gebruikt voor enig doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

© 2023 Alle Rechten Voorbehouden – Algemene VoorwaardenPrivacybeleid

Gratis download

De Makkelijkste Afval Formule

Hét stappenplan om minimaal 0.5KG per week af te vallen op een makkelijke manier.

Geen zorgen. Je gegevens zijn 100% veilig