Algemene Voorwaarden van MyFitnessProgram

Artikel 1: Algemeen

Welkom op de website van MyFitnessProgram. Deze website wordt beheerd door MyFitnessProgram. In deze tekst verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar MyFitnessProgram. De volgende voorwaarden en bepalingen, samen met eventuele bijlagen waarnaar wordt verwezen, inclusief, maar niet beperkt tot, het privacybeleid en de disclaimer (gezamenlijk de “Gebruiksvoorwaarden” genoemd), beheren uw toegang tot en gebruik van MyFitnessProgram (de “Website”).

Door toegang te verkrijgen tot, te browsen of gebruik te maken van de inhoud op de Website (de “Diensten”), erkent u dat u de Gebruiksvoorwaarden (inclusief het privacybeleid en de disclaimer) heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. U gaat ermee akkoord dat de Gebruiksvoorwaarden, in combinatie met uw gebruik van de Diensten, dezelfde juridische kracht en werking hebben als een schriftelijke overeenkomst met uw handtekening en voldoen aan alle wetten die een schriftelijke handtekening vereisen. Bovendien stemt u ermee in dat u de geldigheid, afdwingbaarheid of toelaatbaarheid van de Gebruiksvoorwaarden niet zult betwisten op grond van het feit dat deze elektronisch zijn verzonden of gemachtigd. Als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u de Website niet openen of gebruikmaken van de Diensten. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Diensten begint te gebruiken. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die de Website bezoeken, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud. Houd er rekening mee dat de Diensten alleen worden aangeboden aan gebruikers van 14 jaar of ouder. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart en garandeert u dat u aan deze leeftijdsvereiste voldoet. Als u niet aan deze vereiste voldoet, mag u de Diensten niet gebruiken of toegang verkrijgen tot de Diensten.

Artikel 2: Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze producten en diensten, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video’s, software, enz., zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan MyFitnessProgram. Gebruikers mogen deze inhoud niet kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, of op enige andere wijze gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MyFitnessProgram.

Artikel 3: Verbod op het creëren van gelijksoortige producten

Het is de gebruiker verboden om een product te maken dat sterk lijkt op of afgeleid is van de producten van MyFitnessProgram en dit vervolgens te verkopen. Dit verbod omvat ook het aanzetten van vrienden, kennissen of familie tot het creëren van een dergelijk product. Bij schending van dit verbod, stemt de gebruiker ermee in om een boete te betalen aan MyFitnessProgram, het bedrag hiervan zal bepaald worden door MyFitnessProgram. Door het aankopen van onze producten, gaat u akkoord met deze voorwaarde.

Artikel 4: Sancties bij schending van intellectuele eigendomsrechten

Bij schending van de intellectuele eigendomsrechten van MyFitnessProgram, bijvoorbeeld door ongeoorloofde distributie van onze producten en diensten, stemt de gebruiker ermee in een boete te betalen aan MyFitnessProgram. Het exacte bedrag van deze boete zal worden bepaald door MyFitnessProgram, rekening houdend met de ernst van de schending en de geleden schade.

Artikel 5: Affiliates

MyFitnessProgram maakt gebruik van affiliate partners voor marketingdoeleinden. Echter, MyFitnessProgram neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele onrealistische verwachtingen die door deze partners kunnen worden gecreëerd.

Artikel 6: Geen medisch of professioneel fitnessadvies

De inhoud van deze Website, zoals tekst, afbeeldingen, afbeeldingsmateriaal, video-informatie en ander materiaal dat op deze Website wordt vermeld, is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. De inhoud van deze Website is niet bedoeld als vervanging voor professioneel gezondheids- of medisch advies, diagnose of behandeling. Raadpleeg altijd uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor vragen over uw gezondheid of medische aandoening. U mag professioneel medisch advies niet negeren of vertraging oplopen bij het zoeken hiervan op basis van iets wat u hebt gezien, gelezen of gehoord op deze Website.

Artikel 7: Resultaten

MyFitnessProgram maakt gebruik van de laatste wetenschappelijke inzichten om programma’s te ontwikkelen die de beste kans op resultaten bieden. Echter, wij kunnen geen resultaten garanderen, omdat elk individu uniek is en de resultaten variëren op basis van een veelvoud aan factoren, waaronder genetische achtergrond, inspanning en toewijding.

Daarom wordt er geen garantie geboden dat gebruikers van onze producten en diensten specifieke resultaten zullen bereiken. Gebruikers die de programma’s niet volledig volgen, verminderen verder de kans op het bereiken van de gewenste resultaten.

Artikel 8: Terugbetalingen

Gezien de aard van onze producten en diensten, zijn terugbetalingen niet mogelijk nadat de producten zijn gebruikt, zelfs als de gebruiker geen resultaten heeft bereikt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze algemene voorwaarden en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze algemene voorwaarden, hun onderwerp of totstandkoming (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan uit deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België.

Artikel 10: Externe links

Deze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar websites die wij niet beheren, exploiteren of controleren. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud, materialen, diensten of andere informatie die zich op of toegankelijk is vanaf een andere website. Noch wij, noch een van onze filialen onderschrijven, garanderen of maken enige verklaringen of garanties met betrekking tot enige andere website, of enige inhoud, materialen, diensten of andere informatie die zich op of toegankelijk is vanaf dergelijke websites, of de resultaten die u kunt verkrijgen door gebruik te maken van dergelijke websites. Als u besluit om toegang te krijgen tot een andere website die is gelinkt aan deze Website, doet u dit volledig op eigen risico.

Enige links naar andere websites die worden beheerd door derden, vormen geen sponsoring, goedkeuring of goedkeuring door MyFitnessProgram® van de inhoud, beleid of praktijken van dergelijke gelinkte sites. MyFitnessProgram® beheren, controleren of onderhouden geen gelinkte sites en zijn niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid, inhoud, beveiliging, beleid of praktijken. Links naar andere sites worden uitsluitend ter uw gemak aangeboden en u bezoekt ze geheel op eigen risico.

Artikel 11: Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

MyFitnessProgram behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment van publicatie op onze website.

Artikel 12: Persoonlijke gegevens

Hoewel u de meeste Diensten kunt gebruiken zonder u te registreren, vereisen bepaalde Diensten dat u zich registreert op de Website om ze naar behoren te kunnen gebruiken. Als u ervoor kiest om zich te registreren op de Website of toegang te krijgen tot bepaalde Diensten, kan het zijn dat u bepaalde persoonlijke informatie moet verstrekken, zoals uw naam en e-mailadres.

Artikel 13: Elektronische communicatie

Wanneer u deze Website bezoekt, zich bij ons registreert of e-mails naar ons stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op deze Website te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten voor schriftelijke communicatie. U stemt ermee in dat wij e-mails naar u kunnen sturen om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of toevoegingen aan deze Website, over onze producten of diensten, of voor andere doeleinden die wij passend achten.

Artikel 14: Juistheid van informatie

Wij streven ernaar ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze Website soms onnauwkeurig, onvolledig of verouderd zijn. Wij geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van enige informatie op deze Website. Bijvoorbeeld, producten die op de Website worden vermeld, kunnen niet beschikbaar zijn, kunnen verschillende kenmerken hebben dan vermeld en/of kunnen een andere prijs hebben dan vermeld op de Website.

Bovendien kunnen wij wijzigingen aanbrengen in informatie over prijzen en beschikbaarheid zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel wij er gewoonlijk naar streven bestellingen per e-mail te bevestigen, betekent de ontvangst van een e-mailbevestiging van een bestelling niet dat wij uw bestelling accepteren, onze bevestiging van een aanbod om een product of dienst te verkopen, of een garantie dat u de producten ontvangt die u hebt gekocht. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, om de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken en/of de service aan een klant te weigeren. We kunnen ook verificatie van uw persoonlijke informatie vereisen voordat we een bestelling die u bij ons plaatst accepteren en/of verzenden.

Artikel 15: Toelaatbaar en verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om deze Website te gebruiken:

 • Voor enig onwettig doel;
 • Om anderen op te roepen om onwettige handelingen te verrichten of hieraan deel te nemen;
 • Om inbreuk te maken op internationale, federale, provinciale of staatsregels, voorschriften of wetten;
 • Om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen;
 • Om te pesten, misbruiken, beledigen, schade toe te brengen, belasteren, te beledigen, te discrimineren op basis van geslacht, ras, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, nationaliteit, lichaamsbeeld of handicap;
 • Om valse of misleidende informatie in te dienen;
 • Om virussen of andere schadelijke code te uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Diensten of de Website kan beïnvloeden;
 • Om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen;
 • Om te spammen, te vissen, te farmen, te voorwendselen, te spideren, te crawlen of te schrapen;
 • Voor enig obsceen of immoreel doel; of
 • Om de beveiligingsfuncties van de Diensten of de Website te verstoren of te omzeilen.

Bovendien is het verboden om de beveiligingsmaatregelen van de Diensten te schenden of te proberen te schenden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het proberen te verkennen, scannen of testen van de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk of het doorbreken van beveiligings- of authenticatiemaatregelen zonder de juiste toestemming;
 • Het proberen de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, maar niet beperkt tot, overbelasting, “flooding”, “mail bombing” of “crashing”;
 • Het verzenden van ongevraagde e-mails of commerciële elektronische berichten, inclusief promoties en/of advertenties van producten of diensten;
 • Het vervalsen van een TCP/IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in een e-mail of nieuwsgroepbericht; of
 • Het kapen van alle of een deel van de inhoud van de Diensten, het verwijderen of wijzigen van enige inhoud van de Diensten, het weergeven van pop-upberichten of advertenties, het uitvoeren of weergeven van deze Diensten of enige inhoud van de Diensten in frames of via soortgelijke middelen op een andere website, of het koppelen aan de Diensten of een pagina binnen de Diensten, zonder onze specifieke schriftelijke toestemming.

Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten of deze Website of een deel daarvan op te schorten of te beëindigen als u een van de bovenstaande verboden gebruikt of als u niet voldoet aan de Gebruiksvoorwaarden, inbreuk maakt op het auteursrecht, of om welke andere reden dan ook.

Artikel 16: Aansprakelijkheidsbeperking

Het gebruik van de diensten en programma’s van MyFitnessProgram gebeurt volledig op eigen risico. MyFitnessProgram aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verwondingen die gebruikers kunnen oplopen als gevolg van het gebruik van deze diensten en programma’s. Hoewel wij streven naar de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de informatie die we verstrekken, geven wij geen professioneel medisch of fitnessadvies.

Artikel 17: Gegevensbeveiliging

MyFitnessProgram neemt de beveiliging van uw gegevens serieus. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

Artikel 18: Beëindiging van de dienst

MyFitnessProgram behoudt zich het recht voor om de toegang tot onze diensten te beëindigen als gebruikers onze gebruiksvoorwaarden schenden. In dergelijke gevallen zullen gebruikers voorafgaand niet worden geïnformeerd over de beëindiging.

Artikel 19: Beëindiging van cursus

MyFitnessProgram behoudt zich het recht voor om elke cursus of programma te beëindigen op elk moment naar eigen inzicht. In het geval van dergelijke beëindiging zal MyFitnessProgram de bijbehorende video’s van de cursus op YouTube uploaden. Echter, de app waar de cursus eerder beschikbaar was, zal niet meer toegankelijk zijn voor de gebruiker. MyFitnessProgram is niet verplicht tot het verstrekken van enige vergoeding of compensatie aan de gebruiker en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vergoeding of claims als gevolg van de beëindiging.

Artikel 20: Cookiesbeleid

MyFitnessProgram maakt gebruik van cookies op onze website om de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van de website, gaat u hiermee akkoord.

WIL JIJ EEN GRATIS E-BOOK MET 10 TIPS?

HET LICHAAM VAN JE DROMEN START HIER…

Meld je NU aan voor onze live training en ontdek de sleutels naar jouw droomlichaam! 🔑

MFP. ALLES WAT JE NODIG HEBT.

Onze droom? Jou begeleiden naar een blijvend fitter en sterker leven. Wij geloven dat iedereen het recht heeft om zich goed te voelen in zijn of haar eigen lichaam."

menu

Let op: De auteur van deze site houdt zich niet bezig met het geven van professioneel advies of diensten aan de individuele lezer. De ideeën, procedures en suggesties in dit werk zijn niet bedoeld als vervanging voor het raadplegen van uw arts. Alle zaken betreffende uw gezondheid vereisen medisch toezicht. De auteur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig verlies of schade die zou voortvloeien uit informatie of suggesties in deze blog. U, als lezer van deze website, bent volledig verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en gezondheidszorg. Uw resultaten kunnen variëren. Getuigenissen en gebruikte voorbeelden zijn uitzonderlijke resultaten en zijn niet bedoeld om te garanderen, beloven, vertegenwoordigen en/of verzekeren dat iemand dezelfde of soortgelijke resultaten zal bereiken. Fitnessschemakopen® mag niet worden gekopieerd of gebruikt voor enig doel zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

© 2023 Alle Rechten Voorbehouden – Algemene VoorwaardenPrivacybeleid

Facebook community

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze community: €50

MFP KOOKBOEK

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze module: €39

Gewoontes MODULE

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze module: €100

Uitvoering MODULE

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze module: €50

MFP Tracking sheet

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze sheet: €150

VOEDING MODULE

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze module: €100

Slimme Chatbot

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze bot: €50

MFP FITNESSSCHEMA

Wat kan je verwachten?

Waarde van dit schema: €39

WORKOUT MODULE

Wat kan je verwachten?

Waarde van deze module: €100

wat is je leeftijd?

We hebben deze informatie nodig om het juiste programma voor je te maken.

We hebben deze informatie nodig om het juiste programma voor je te maken.

wat is je leeftijd?

We hebben deze informatie nodig om het juiste programma voor je te maken.